„(…) zarówno treść, jak i jakość przeprowadzonego wykładu została oceniona przez uczestników warsztatów na poziomie oceny celującej. Postawa prowadzącego zajęcia miała również inspirujący wpływ na uczestników warsztatów. Polski Związek Piłki Nożnej bardzo wysoko ocenia jakość przeprowadzonego szkolenia. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy kontynuowali naszą owocną współpracę.”

Polski Związek Piłki Nożnej

„(…) szkolenia zostały zrealizowane z należytą starannością, terminowo i bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Trenerzy wykazali się szeroką wiedzą z zakresu procedur bezpieczeństwa oraz umiejętnością przełożenia jej na praktyczne aspekty.Uczestnicy szkoleń ocenili je wysoko za wartość merytoryczną.”

Prezydent Miasta Skierniewice

„Profesjonalizm oraz innowacyjność trenerów zapewnia stronom dobrą efektywną współpracę podczas szkoleń, dzięki czemu są one wysoko oceniane zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym przez uczestników. Realizowany program przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa zarówno w placówkach oświatowych, jak i w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz jednostce samorządu terytorialnego.”

Urząd Miasta Bydgoszczy