Od początku swojej działalności Instytut Bezpieczeństwa Społecznego ściśle współpracuje z Policją. Od lat pomagamy szkolić policjantki i policjantów w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zarówno w ramach szkolenia podstawowego jak i kursu specjalistycznego w zakresie prowadzenia zajęć z zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania.

Regularnie prowadzimy zajęcia na warsztatach organizowanych przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji (KGP) z zakresu zwalczania przestępstw z nienawiści, gdzie wiedzę i umiejętności mogą zdobywać funkcjonariuszki i funkcjonariusze pełniący służbę w komórkach dochodzeniowo-śledczych.

Przeprowadziliśmy także szkolenia dla Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Prewencji KGP, Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, a także dla wielu innych komend szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

We współpracy z Biurem Prewencji Komendy Głównej Policji zorganizowaliśmy wizytę studyjną dla funkcjonariuszy z grupy roboczej Komisji Europejskiej zajmującej się przeciwdziałaniem radykalizacji z m.in. Włoch, Słowacji, Belgii, Austrii i Wielkiej Brytanii, poświęconą przeciwdziałaniu radykalizacji prowadzącej do ekstremizmu.

Instytut Bezpieczeństwa Społecznego był wielokrotnie powoływany jako instytucja specjalistyczna do dochodzeń i śledztw w sprawach o przestępstwa z nienawiści na zasadzie art. 193 § 2 kodeksu postępowania karnego.