Projekt CHAMPIONs
(Co-operative Harmonised Action Model to Stop Polarisation in Our Nations)

Projekt jest realizowany w latach 2019-2020. Jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Fund – Police).

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest utworzenie i wspieranie funkcjonowania pierwszej w Polsce lokalnej grupy operacyjnej ds. zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji (w jednym z miast w Polsce) i wspieranie jej pracy m.in. poprzez serię szkoleń i spotkań oraz możliwość korzystania z platformy internetowej ułatwiającej współpracę między praktykami i ekspertami w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji. Tego rodzaj model współpracy wzorowany jest na najlepszych praktykach funkcjonujących już w wielu miastach innych państw członkowskich UE (np. w Danii i Niemczech).

 

Planowane działania

 W ramach projektu zorganizujemy serię szkoleń dla ww. lokalnej grupy operacyjnej, m.in. (a) dwudniowe wprowadzające szkolenie z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji dla osób z różnych podmiotów w ramach struktury miasta (edukacja, komunikacja społeczna, transport itp.), pracowników społecznych; (b) serię dwóch szkoleń i przeplatających się z nimi dwóch warsztatów, mających na celu przekazanie wiedzy i wzmocnienie umiejętności z zakresu współpracy międzysektorowej na szczeblu lokalnym, a następnie wspólne wypracowanie skutecznych  rozwiązań lokalnych. Wspólnie z miastem zaplanujemy i przeprowadzimy w przestrzeni miejskiej imprezę podnoszącą świadomość mieszkańców w zakresie radykalizacji – zapobiegania i przeciwdziałania temu zjawisku.

 

Stworzymy także platformę internetową, w ramach której: (a) lokalni praktycy będą mogli konsultować z ekspertami i z bazą wiedzy konkretne problemy i incydenty zw. z radykalizacją, z którymi się spotykają na co dzień w pracy i poza pracą, (b) lokalni eksperci będą mogli ze sobą współpracować nad konkretnymi problemami/incydentami, (c) praktycy i eksperci będą mogli korzystać z bazy wiedzy i materiałów szkoleniowych online: m.in. studiów przypadków, symulacji, nagrań w wypowiedziami ekspertów, rekomendacji i porad dot. konkretnych lokalnych sytuacji itp. Zakładamy, że platforma i narzędzia online ułatwią międzysektorową współpracę praktyków i ekspertów i dostarczą im materiałów szkoleniowych pomocnych z pracy.

 

Oddziaływanie projektu

 Dzięki współpracy międzysektorowej, wspólnej ocenie potrzeb i wypracowaniu narzędzi internetowych oraz praktycznych rozwiązań do wprowadzenia w terenie, stworzymy trwałą infrastrukturę ułatwiającą współpracę praktyków zajmujących się zapobieganiem i przeciwdziałaniem radykalizacji w Polsce.

Opracowany przez nas model współpracy pomoże także praktykom budować odporność na polaryzację i radykalizację w środowisku lokalnym i chronić przed tymi zjawiskami najbardziej narażone na nie grupy ludzi. Działanie lokalnej grupy operacyjnej, a także podobnych grup w innych miastach Polski i Europy pomoże lokalnym praktykom, władzom, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, pracownikom socjalnym itp. w budowie zaufania społecznego i kontaktów w środowisku lokalnym oraz zapewni przejrzystość działań.

 

Wypracowane rozwiązania i narzędzia będziemy promować w innych miastach w Polsce oraz na szczeblu unijnym, w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu. Dzięki systematycznemu dzieleniu się osiągnięciami i rozwiązaniami opracowanymi w projekcie umożliwimy jak najszersze ich wykorzystanie na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Partnerzy projektu

Projekt realizujemy we współpracy z: Instytutem ds. Działań na rzecz Pokoju, Szkoleń i Badań w Rumunii (Peace Action, Training and Research Institute of Romania), Centrum ds. Zbrodni Masowych w Budapeszcie (Budapest Centre for Mass Atrocities), Political Capital (Węgry), Uniwersytetem Technicznym Darmstadt (Technische Universität Darmstadt, Niemcy), SYNO (Austria), Cultures Interactive (Niemcy) i Uniwersytetem Nauk Stosowanych Niederrhein (Hochschule Niederrhein, Niemcy).

Więcej informacji o projekcie

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu: https://www.championsproject.eu/pl/