Projekt „Do one brave thing”

Projekt jest realizowany w latach 2019-2021. Jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Policja (Internal Security Fund – Police) w ramach umowy o dofinansowanie nr 812631.

 

Cel projektu

Celem proponowanego przez nas projektu jest wyposażenie młodych ludzi w wieku 18-25 lat w niezbędną wiedzę i umiejętności, aby potrafili rozpoznać proces radykalizacji i prowadzący do przemocy ekstremizm oraz uodpornić się na niego – przeciwstawiać się radykalizacji w codziennym życiu, w najbliższym środowisku w ramach inicjowanych przez siebie mikrokampanii społecznych.

 

Planowane działania

Na projekt składają się 4 obszary tematyczne (komponenty projektu):

  • Komponent 1. Zapobieganie radykalizacji w domu i wśród przyjaciół
  • Komponent 2. Rozpoznawanie ekstremistycznej propagandy i fake newsów w sieci
  • Komponent 3. Przeciwdziałanie polaryzacji i ekstremizmowi online
  • Komponent 4. Wprowadzanie zmian w społeczności lokalnej metodami demokratycznymi

W ramach każdego z tych komponentów IBS we współpracy z zagranicznymi partnerami opracowuje interaktywne przewodniki online, spoty i filmy wideo, interaktywne studia przypadków oraz infografiki. Ponadto w ramach komponentu dotyczącego fake newsów opracowywane jest narzędzie służące do weryfikowania autentyczności i wiarygodności treści opublikowanych w Internecie.

Kulminacyjnym punktem każdego komponentu projektu będą, szkolenia dla wybranej grupy 20 młodych ludzi, którym przekażemy wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania działań mających na celu zapobieganie radykalizacji młodzieży. W tym celu wykorzystamy ww. opracowane wcześniej materiały. Na podstawie tych materiałów młodzi ludzie będą mogli przeprowadzić swoje własne działania społeczne związane z tematyką danego komponentu.

 

Oddziaływanie projektu

Dzięki współpracy międzysektorowej, wspólnej ocenie potrzeb i wypracowaniu narzędzi internetowych oraz

 

 

Rezultaty

Dzięki podjętym przez nas działaniom edukacyjnym 20 młodych osób w wieku 18-25 zdobędzie odpowiednie przeszkolenie, aby móc rozpoznać zjawisko radykalizmu, zarówno w sieci i mediach społecznościowych jak i w swoim najbliższym środowisku – szkole, uczelni, grupie rówieśniczej, miejscu pracy, dzielnicy lub miejscowości.

Szersza grupa młodych ludzi w wieku 18-30 lat (szacunkowo blisko 8 tysięcy osób) zapozna się ze zjawiskiem radykalizacji, jego przyczynami i konsekwencjami zarówno dla ofiar radykalizacji jak i samych osób zradykalizowanych oraz ich najbliższego otoczenia (rodziny, przyjaciół), dzięki materiałom audiowizualnym zamieszczanym w sieci i w mediach społecznościowych.

 

Wpływ

Zakładamy, że dzięki realizacji projektu dotrzemy z naszą ofertą do grupy młodych wrażliwych społecznie
i mających motywację, żeby działać na rzecz takich wartości jak bezpieczeństwo, sprawiedliwość, solidarność, tolerancja, różnorodność, współpraca i współodpowiedzialność. Dzięki udziałowi w naszych szkoleniach oraz zapoznaniu się z opracowanymi przez nas materiałami młodzi uczestnicy i uczestniczki projektu będą wiedzieć jak rozpoznać radykalizację i jak reagować. Będą wykorzystywać tę wiedzę
i umiejętności w sytuacjach, w których spotkają się ze zradykalizowanymi osobami lub natkną na radykalizujące treści, a także inicjować kampanie, promując dzięki temu postawę reagowania
i współodpowiedzialności za swoje najbliższe środowisko. Zakładamy, że w dłuższej perspektywie tak wyedukowani młodzi ludzie przyczynią się do zwiększenia świadomości zagrożeń związanych z radykalizacją w społeczeństwie i promowania skutecznych rozwiązań.

 

Partnerzy projektu

Projekt realizujemy we współpracy z: Peace Action, Training and Research Institute of Romania (Rumunia), Activewatch (Rumunia), Budapest Centre for Mass Atrocities (Węgry), European Centre for Studies and Initiatives (Włochy), Political Capital (Węgry), Zetta Cloud (Rumunia).

Więcej informacji o projekcie

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu: https://onebravething.eu/pl/