„Uodparniamy młodych ludzi w Polsce na radykalizację i ekstremizm”

Kontekst

W dzisiejszym coraz bardziej złożonym i niepewnym świecie, młodzi ludzie są grupą szczególnie narażoną na radykalizację, często z powodu braku perspektyw życiowych i poczucia niepewności, plastyczności kształtujących się dopiero poglądów, młodzieńczej bezkompromisowości i potrzeby przeciwstawienia się istniejącym, często niewydolnym strukturom oraz świadomym zabiegom zradykalizowanych grup werbujących nowych członków w środowiskach młodzieżowych.

Powinniśmy w jak największym stopniu wykorzystać wszelkie zasoby i społeczne innowacje, aby powstrzymać radykalizację młodych i zaproponować grupom na nią narażonym alternatywną ścieżkę rozwoju oraz zapobiegać rozszerzaniu się zasięgu groźnych dla bezpieczeństwa publicznego środowisk.  Jednym z kluczowych obszarów działania, postulowanym przez najwyższej klasy ekspertów z unijnej sieci Radicalisation Awareness Network, z którymi IBS regularnie współpracuje, jest edukacja młodzieży.

Cel projektu

Celem projektu jest wyposażenie młodych ludzi w wieku 18-25 lat w niezbędną wiedzę i umiejętności, aby potrafili rozpoznać proces radykalizacji i prowadzący do przemocy ekstremizm oraz uodpornić się na niego – przeciwstawiać się radykalizacji w codziennym życiu, w najbliższym środowisku w ramach inicjowanych przez siebie mikrokampanii społecznych. Zależy nam na tym aby młodzi ludzie, w oparciu o zasoby jakie wypracujemy wspólnie z młodzieżą biorącą udział w naszych warsztatach, zainspirowali się do realizacji własnych, małych działań w swoim najbliższym otoczeniu.

Działania

Przewidujemy m.in. stworzenie i/lub dostosowanie do kontekstu polskiego następujących materiałów edukacyjnych i kampanijnych, do wykorzystania przez młodych:

 • Wydanie w wersji polskiej oraz promocja przewodnika online oferującego młodym pomysły
  i sugestie dotyczące tego, jak przeciwstawiać się radykalizacji w codziennym życiu, np. w kontaktach ze zradykalizowanymi rówieśnikami – „Dlaczego przeciwstawianie się radykalizacji jest ważne?”.
 • Realizację i promocję trzech kilkuminutowych filmów przedstawiających historie osób (a także ich rodzin i przyjaciół), które były zaangażowane w działalność zradykalizowanych grup i znalazły odwagę i determinację, żeby z nich wyjść i działać na rzecz dera­dykalizacji innych młodych.
 • Opracowanie i promocję pięciu interaktywnych studiów przypadków osób, które na co dzień działają na rzecz zapobiegania lub przeciwdziałania radykalizacji w swoim środowisku.
 • Stworzenie, dostosowanie do polskiego kontekstu oraz promocję infografik pt. „10 skutecznych sposobów, żeby przeciwstawiać się radykalizacji na co dzień”.

Kulminacyjnym punktem projektu będą dwa szkolenia dla wybranej grupy 15 młodych ludzi, aby mieli motywację, wiedzę i umiejętności konieczne do podejmowania działań mających na celu powstrzymanie radykalizacji młodzieży. W tym celu wykorzystamy ww. opracowane wcześniej materiały. Na pierwszym szkoleniu wprowadzimy uczestniczki i uczestników w tematykę radykalizacji oraz jej zapobiegania i przeciwdziałania, aby mogli wykorzystać nabyte umiejętności i wiedzę w konkretnych działaniach w swoim środowisku. Podczas drugiego szkolenia skupimy się na dzieleniu się doświadczeniami z pierwszych prób podejmowania działań i kampanii antyradykalizacyjnych, będziemy ich doszkalać oraz wspólnie planować dalsze możliwe inicjatywy.

Rezultaty

Dzięki podjętym przez nas działaniom edukacyjnym 15 młodych osób w wieku 18-25 zdobędzie odpowiednie przeszkolenie, aby móc rozpoznać zjawisko radykalizmu, zarówno w sieci i mediach społecznościowych jak i w swoim najbliższym środowisku – szkole, uczelni, grupie rówieśniczej, miejscu pracy, dzielnicy lub miejscowości. Szersza grupa młodych ludzi w wieku 18-30 lat (szacunkowo blisko 8 tysięcy osób) zapozna się ze zjawiskiem radykalizacji, jego przyczynami i konsekwencjami zarówno dla ofiar radykalizacji jak i samych osób zradykalizowanych oraz ich najbliższego otoczenia (rodziny, przyjaciół), dzięki materiałom audiowizualnym zamieszczanym w sieci i w mediach społecznościowych.

Wpływ

Dzięki realizacji projektu dotrzemy z naszą ofertą do grupy młodych wrażliwych społecznie i mających motywację, żeby działać na rzecz takich wartości jak bezpieczeństwo, sprawiedliwość, solidarność, tolerancja, różnorodność, współpraca i współodpowiedzialność. Dzięki udziałowi w naszych szkoleniach oraz zapoznaniu się z opracowanymi przez nas materiałami młodzi uczestnicy i uczestniczki projektu będą wiedzieć jak rozpoznać radykalizację i jak reagować. Będą wykorzystywać tę wiedzę i umiejętności w sytuacjach, w których spotkają się ze zradykalizowanymi osobami lub natkną na radykalizujące treści, a także inicjować kampanie, promując dzięki temu postawę reagowania i współodpowiedzialności za swoje najbliższe środowisko. W dłuższej perspektywie tak wyedukowani młodzi ludzie przyczynią się do zwiększenia świadomości zagrożeń związanych z radykalizacją w społeczeństwie i promowania skutecznych rozwiązań.

Projekt jest elementem szerszych działań kampanijnych i edukacyjnych IBS, adresowanych do młodych ludzi, w ramach „Do One BRAVE Thing” (programu realizowanego dla Komisji Europejskiej w Polsce, Rumunii, na Węgrzech i we Włoszech).

Materiały filmowe:

 • „Co to jest RADYKALIZACJA?” – Instytut Bezpieczeństwa Społecznego:

 • „Życie po nienawiści” – Staszek Czerczak „RADYKALIZACJA” – Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, część pierwsza (1/2):

 • „Wyjście z nienawiści” – Staszek Czerczak „RADYKALIZACJA” – Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, część druga (2/2):

 • „Umysł bronią przeciwko radykalizacji” – Tomasz Wiśniewski „RADYKALIZACJA” – Instytut Bezpieczeństwa Społecznego:

Materiały edukacyjne:

 • Interaktywne studium przypadku – Joanna Grabarczyk


 • Interaktywne studium przypadku – Kosma Kołodziej

 • Interaktywne studium przypadku – Andrzej Kruczyński

 • Interaktywne studium przypadku – Jacek Purski

 • Interaktywne studium przypadku – Przemysław Witkowski

Dokumentacja fotograficzna:

W dniach 8-9 stycznia 2020 r. zrealizowaliśmy pierwszy warsztat dla grupy 20 młodych ludzi wywodzących się z I i V Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej. Uczestniczki i uczestnicy zostali wprowadzeni w tematykę radykalizacji oraz jej zapobiegania i przeciwdziałania. Wspólnie zastanawialiśmy się nad skalą problemu oraz przeanalizowaliśmy kampanie jakie były już realizowane. Uczestniczki i uczestnicy zaprojektowali także swoje pierwsze inicjatywy zapobiegające radykalizacji.